Sekciu pripravujeme, navštívte nás neskôr.


Odporúčané články

Význam stravy a telesnej aktivity na dosiahnutie odporúčanej telesnej hmotnosti u diabetikov 2. typu

Význam stravy a telesnej aktivity na dosiahnutie odporúčanej telesnej hmotnosti u diabetikov 2. typu

Dôraz na optimálnu telesnú hmotnosť u každého, kto si chce zachovať zdravie, rezonuje v spoločnosti už roky. K významnejšiemu nárastu obezity celosvetovo došlo po druhej svetovej vojne. Spolu s epidémiou „globezity“ sa začala zvyšovať frekvencia tzv. civilizačných ochorení spojených s nadváhou a to najmä cukrovky, srdcovocievnych a onkologických ochorení. Väčšina občanov krajín so západným životným štýlom teda zomiera na následky tohto nezdravého životného štýlu.

Čítať viac
Svetový deň obezity 2020: Diabezita - hrozba a výzva nového tisícroči

Svetový deň obezity 2020: Diabezita - hrozba a výzva nového tisícroči

Obezita a diabetes mellitus 2. typu sú chronické, preventabilné, relapsujúce a najčastejšie sa vyskytujúce metabolické ochorenia, ktoré v súčasnosti celosvetovo dosahujú charakter globálnej epidémie (pandémie). Postihujú nielen dospelé osoby, ale aj deti a adolescentov. Žijeme v obezogénnom prostredí a udržanie „normálnej“ telesnej hmotnosti je pre značnú časť populácie čoraz náročnejšie. Vo väčšine Európskych krajín sa prevalencia nadhmotnosti a obezity pohybuje okolo 50 % v dospelej populácii a zodpovedá za rozvoj až 80 % prípadov diabetes mellitus 2. typu. Na druhej strane najmenej 80 – 90 % diabetikov 2. typu trpí nadhmotnosťou/obezitou.

Čítať viac
Obezita v detskom a adolescentnom veku v čase pandémie COVID-19

Obezita v detskom a adolescentnom veku v čase pandémie COVID-19

Prevalencia obezity v detskom a adolescentnom veku sa neustále celosvetovo dramaticky zvyšuje. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) trpí na celom svete obezitou viac ako 340 miliónov detí a adolescentov vo veku 5–19 rokov. Tento počet sa od sedemdesiatych rokov 20. storočia takmer zdvojnásobil.

Čítať viac