Svetový deň obezity 2020: Diabezita - hrozba a výzva nového tisícroči

 
TLAČOVÁ SPRÁVA, 25. FEBRUÁR 2020, SLOVENSKÁ OBEZITOLOGICKÁ ASOCIÁCIA

Obezita a diabetes mellitus 2. typu sú chronické, preventabilné, relapsujúce a najčastejšie sa vyskytujúce metabolické ochorenia, ktoré v súčasnosti celosvetovo dosahujú charakter globálnej epidémie (pandémie). Postihujú nielen dospelé osoby, ale aj deti a adolescentov. Žijeme v obezogénnom prostredí a udržanie „normálnej“ telesnej hmotnosti je pre značnú časť populácie čoraz náročnejšie. Vo väčšine Európskych krajín sa prevalencia nadhmotnosti a obezity pohybuje okolo 50 % v dospelej populácii a zodpovedá za rozvoj až 80 % prípadov diabetes mellitus 2. typu. Na druhej strane najmenej 80 – 90 % diabetikov 2. typu trpí nadhmotnosťou/obezitou. Paralelný výskyt a úzke patofyziologické prepojenie týchto dvoch závažných chronických ochorení a ich komplikácií  viedli k vytvoreniu ich spoločného označenia „diabezita“.

Diabezita začína byť obrovským problémom, nielen zdravotným, ale aj sociálnym a ekonomickým. V súčasnosti chápeme prevenciu rozvoja nadhmotnosti a obezity ako paralelnú prevenciu rozvoja nielen cukrovky 2. typu, ale aj ďalších chronických kardiometabolických, nádorových a aj niektorých neurodegeneratívnych ochorení.

Redukcia hmotnosti už o 5 – 10 % významne znižuje riziko rozvoja cukrovky 2. typu, ako aj riziká srdcovo-cievnych ochorení. Diabetes mellitus ročne zabije až 4,6 milióna ľudí na celom svete. Následky kardiovaskulárnych ochorení sú dôvodom viac ako polovice úmrtí v Európe.              

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nadhmotnosť a obezita predstavuje najvýznamnejšiu ovplyvniteľnú príčinu závažných chronických ochorení a preventabilných úmrtí. Podľa prieskumu European Health Examination Survey (EHES) malo v roku 2012 na Slovensku nadhmotnosť 61,8 % dospelých, z toho 23,4 % trpelo obezitou. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) z roku 2018 bolo liečených na cukrovku takmer 400 000 osôb, 91 % tvorili pacienti s cukrovkou 2. typu. Európska komisia (EC) už v roku 2012 na konferencii „Diabezita – globálna výzva“ upozornila, že iba v Európe trpí diabetom 32 miliónov ľudí, z toho viac ako 6 miliónov o svojom ochorení nevie. Podľa odborníkov toto číslo do roku 2030 narastie o 25 %, teda o ďalších 40 miliónov ľudí.

 

Komplexný problém vyžaduje komplexné riešenie

Diabezita nie je problémom jednej ambulancie. Liečba je založená na interdisciplinárnom princípe a spája tak viacero odborníkov od diabetológa, obezitológa, diétológa,  kardiológa, angiológa, psychológa až po chirurga. Neoddeliteľnou súčasťou komplexného manažmentu diabezity sú: diétna liečba, cvičenie a telesná aktivita, formovanie nových návykov a aktívny životný štýl, účinná farmakologická liečba (momentálne máme k dispozícii jedno antiobezitikum na chronickú liečbu obezity) a chirurgická liečba (bariatricko/metabolická chirurgia). „Účinná liečba diabezity je založená na 4 princípoch, ktoré musia byť dodržané: komplexný manažment obezity, interdisciplinárny medicínsky prístup, stanovenie reálne dosiahnuteľných cieľov a vypestovanie trvalo udržateľných návykov u pacienta,“ hovorí MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. , špecialistka na metabolické ochorenia, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie.

 

Častým sprievodným ochorením diabezity sú aj ochorenia periférneho artériového systému                  

Diabetes mellitus a obezita sú rizikovými faktormi aterosklerotického postihnutia ciev.  U pacientov s diabezitou je aterosklerotický proces akcelerovaný už v mladších vekových kategóriách. Väčšina obéznych diabetikov (až 70 %) má prítomnú poruchu metabolizmu tukov (zvýšenú hladinu  LDL cholesterolou, triacylglycerolov a zníženú hladinu HDL cholesterolu). Poruchy metabolizmu tukov spôsobujú zúženie priesvitu životne dôležitých tepien, čo spôsobuje bolestivé a nebezpečné ochorenia srdca – angínu pektoris a infarkt myokardu. Podobný osud môže postihnúť aj tepny, ktoré privádzajú krv do mozgu, v dôsledku čoho môže dôjsť k cievnej mozgovej príhode. Progresívna ateroskleróza postihuje cievy všetkých diametrov, vrátane artérií dolných končatín. Diabezita je asociovaná s častejším výskytom a závažnejšou formou ochorení periférneho artériového systému. Vedie  k skráteniu očakávanej dĺžky života, ako aj k zhoršeniu kvality života.

 

Meranie členkovo-ramenného indexu (ankle-brachial index - ABI) pomocou vreckového dopplerovského prístroja je základné, jednoduché a lacné vyšetrenie s relatívne vysokou výpovednou a prediktívnou hodnotou. Abnormálne hodnoty ABI v pokoji sú ≤ 0,90, hraničné 0,91–0,99, normálne 1,0–1,4. ABI index > 1,40 poukazuje na to, že artérie sú ťažšie stlačiteľné v dôsledku extenzívnej kalcifikácie cievnej steny. Senzitivita ABI  klesá u diabetikov a v pokročilých štádiách chronického obličkového ochorenia vzhľadom na prítomnú mediokalcinózu. „Meranie členkovo-ramenného indexu pomocou automatického prístroja oscilometrickou metódou  bolo v roku 2016 začlenené do výkonov preventívnej prehliadky, čo umožňuje skríning periférneho artériového ochorenia, ale aj stanovenie kardiovaskulárneho rizika u pacientov“,  dopĺňa MUDr. Katarína Dostálová, PhD., angiologička, členka výboru Slovenskej angiologickej spoločnosti.

 

Prístup pacienta a jeho pripravenosť na zmenu

Všetci poznáme staré známe heslo, že „život je zmena". Staré rímske porekadlo hovorí, že „časy sa menia a spolu s nimi sa menia aj ľudia ...". V priebehu svojho života podliehame mnohým zmenám. Nie všetky zmeny, ktoré nás v živote postihnú, sú pozitívne. Vítané sú predovšetkým tie zmeny, ktoré náš život obohacujú, skrášľujú, alebo zvyšujú jeho kvalitu. Pre ľudí s obezitou je trvalo udržateľné zníženie nadmernej telesnej hmotnosti a s tým spojené zvýšenie fyzickej kondície, hodnotným a užitočným zásahom, ktorý má šance zmeniť ich život a pozdvihnúť ho na podstatne vyššiu úroveň. Na to, aby boli snahy o redukciu nadváhy úspešné, vyžadujú silne motivovaných a dobre pripravených jedincov.

Odpoveď na to, či je jedinec pripravený na zmenu a dostatočne motivovaný na znižovanie nadhmotnosti, nám môže ukázať motivačný dotazník, ktorý vychádza z vedeckého modelu zmeny správania sa. Takáto zmena sa neuskutočňuje v jednom kroku, ale je to proces, pri ktorom sa pokrok dosahuje prostredníctvom série rôznych predvídateľných etáp. „Motivačný dotazník okrem hodnotenia pripravenosti jedincov na zmenu životného štýlu, poskytuje zároveň aj stratégiu na ich usmernenie v jednotlivých etapách procesu zmeny,“ hovorí doc. MUDr. Peter Minárik, PhD. MSc., odborník na výživu, viceprezident Slovenskej obezitologickej asociácie.

 

Štandardné preventívne, diagnostické a terapeutické postupy

Ministerstvo zdravotníctva SR, Komisia MZ SR pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy (ŠTDP) intenzívne spolupracujú na štandardných postupoch pre jednotlivé zdravotnícke odbory, ako aj interdisciplinárne oblasti s členmi odborných pracovných skupín, so slovenskými aj medzinárodnými odbornými spoločnosťami, univerzitami a Svetovou zdravotníckou organizáciou. Odborné pracovné skupiny doteraz vytvorili a na hodnotenie Komisie MZ SR pre ŠDTP predložili 152 štandardných postupov, z ktorých je väčšina v štádiu dokončenia a prípravy implementácie do praxe. Súčasťou budú aj  ŠTDP pre manažment obezity/diabezity.

„Vďaka postupnému zavedeniu štandardných postupov a postupov pre výkon prevencie s definovaným postupom a cestou pacienta od prevencie, cez diagnostiku až po liečbu, bude možné lepšie realizovať komplexný manažment pacienta, nielen parciálnu starostlivosť s blúdením pacienta v systéme,“ vysvetľuje prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD, MPH, odborný garant projektu, predseda komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre tvorbu nových a inovatívnych štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe.

 

Slovenský deň obezity 2020

V tomto roku Svetová obezitologická federácia (WOF) a Európska spoločnosť pre štúdium obezity (EASO)  po prvý raz vyhlásili spoločný Svetový deň obezity na stredu 4. marca 2020. K aktivitám EASO a WOF  sa aktívne hlási aj Slovenská obezitologická asociácia (SOA), ktorá pri tejto príležitosti pripravila  5. ročník Slovenského dňa obezity, ktorý sa bude niesť najmä v znamení prevencie a edukačnej činnosti. Zameriavať sa bude na merania vo vybraných lekárňach, kde budú mať návštevníci možnosť zistiť svoje BMI, či krvný tlak, glykémiu. Snažíme sa poukázať na význam úlohy lekárnika v multidisciplinárnom tíme zameranom na prevenciu obezity a jej komorbidít.

Súčasťou projektu Slovenský deň obezity bude aj edukácia odbornej verejnosti o moderných trendoch v manažmente obezity. Prednášky prebehnú na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch, ako aj v rámci kongresov medicínskych odborných spoločností.   

 

Na tlačovej konferencii vystúpili:           

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. - špecialistka na diabetes, poruchy látkovej výmeny a výživy, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) a Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (OS SDS)

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH. – angiologička, členka výboru Slovenskej angiologickej spoločnosti       

doc. MUDr. Peter Minárik, PhD. MSc. – gastroenterológ, odborník na výživu, viceprezident Slovenskej obezitologickej asociácie

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH – predseda komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre tvorbu nových a inovatívnych štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc. – farmaceutkačlenka výboru Slovenskej obezitologickej asociácie


« Späť