Diabetes mellitus (DM) sa počas gravidity vyskytuje ako:

  1. gestačný diabetes mellitus (GDM) – cukrovka prvýkrát zistená v čase tehotenstva, alebo
  2. pre-existujúci diabetes mellitus – cukrovka, prítomná u tehotnej už pred tehotenstvom, v rámci ktorej môžeme rozlíšiť:
  3. a) diabetes mellitus 1. typu,
  4. b) diabetes mellitus 2. typu.

 

Ako gestačný DM označujeme cukrovku, ktorá bola prvýkrát zistená počas tehotenstva. U väčšiny tehotných žien takáto forma cukrovky prebieha bez výraznejších príznakov. Najčastejšie býva rozpoznaná na základe štandardného vyhľadávacieho testu realizovaného gynekológom v rámci vyšetrení v prenatálnej poradni, tzv. glukózovým tolerančným testom (oGTT). Test oGTT by mala v tehotenstve podľa platnej koncepcie zdravotnej starostlivosti absolvovať každá tehotná žena. Ak sú u ženy prítomné ďalšie rizikové faktory, vyšetrenie je potrebné urobiť hneď na začiatku tehotenstva a aj v prípade negatívneho výsledku, je ho potom potrebné zopakovať v štandardnom období, v čase medzi 24. a 28. týždňom gravidity.

Glukózový tolerančný test

Pár dní pred týmto vyšetrením je odporúčané stravovať sa normálne, neobmedzovať príjem cukrov a ani fyzickú aktivitu. V deň testu sa žena dostaví nalačno a pred samotným vyšetrením je potrebné aspoň 10 hodinové lačnenie.

Normálne hodnoty koncentrácie cukru v krvi pri záťažovom vyšetrení sú: glykémia nalačno do 5,1 mmol/l, v prvej hodine do 10,0 mmol/l a 2 hodiny po záťaži do 7,8 mmol/l.

Zvýšenie niektorej z uvedených hodnôt nad danú normu potvrdzuje diagnózu cukrovky zistenej počas tehotenstva, alebo GDM. Aj ľahko vyššie hodnoty glykémií počas oGTT testu je potrebné sledovať a v prípade potreby liečiť diabetológom.

Cukrovka zistená počas tehotenstva väčšinou ukončením tehotenstva odznieva spontánne. Ak cukrovka pretrváva aj po skončení tehotenstva, ide o iný druh cukrovky, nie GDM, ktorý sa prvýkrát objavil počas tehotenstva. Pri uspokojivých hodnotách glykémií počas gravidity tehotenstvo väčšinou prebieha bez výraznejších ťažkostí. Nedostatočne liečená cukrovka typu GDM ohrozuje vývoj plodu v zmysle vzniku tzv. fetopatie. Zvýšené množstvo glukózy v krvi prestupuje placentou do krvného obehu plodu, čo u neho podnecuje tvorbu inzulínu. Zvýšená hladina inzulínu následne pomáha plodu udržovať jeho hladinu cukru v normálnom rozmedzí. Cukor je zdrojom energie a inzulín je rastový hormón, preto plod pri nadmernom prísune cukru od matky rastie a priberá rýchlejšie na váhe. A hoci je aj pomerne veľký, jeho vnútorné orgány môžu naopak, vo funkčnom vývoji zaostávať. Po pôrode sa tak u dieťaťa môžu objaviť ťažkosti s dýchaním, poruchy srdcového rytmu, horší býva aj priebeh novorodeneckej žltačky. V dôsledku dlhodobo zvýšenej produkcie inzulínu býva bábätko v prvých dňoch po pôrode takisto ohrozené nízkou hladinou cukru v krvi, tzv. hypoglykémiou.

Liečba cukrovky vzniknutej počas tehotenstva spočíva hlavne v diétnych opatreniach, niekedy je však potrebné liečebne podávať aj injekčný inzulín. Po pôrode je potrebné prítomnosť cukrovky prehodnotiť a zopakovať glukózový tolerančný test po 
6. týždňoch a po 6. mesiacoch od pôrodu. Pri ďalšom tehotenstve je nutné oGTT test spraviť už počas prvého trimestra gravidity, a pri negatívnom výsledku ho zopakovať v 24. – 28. gestačnom týždni.

 

Tehotné ženy s pre-existujúcou cukrovkou – diabetes mellitus 1. typu

Vzhľadom k tomu, že sa DM 1. typu vyskytuje už počas prvých mesiacov tehotenstva ženy, kedy sa zakladajú a vyvíjajú všetky orgány plodu, hrozí ich porušený vývoj a stav, ktorému sa odborne hovorí diabetická embryopatia.

Diabetičky s DM 1. typu a optimálnou metabolickou kompenzáciou cukrovky v dôsledku súčasných možností jej efektívnej liečby majú rovnako nízke riziko vzniku spomínaných vrodených vývojových vád plodov ako pozorujeme u inak zdravých žien. To je hlavným dôvodom pre to, aby všetky ženy s DM 1. typu boli včas o týchto skutočnostiach informované, optimálne už začiatkom puberty, a svoje tehotenstvo si vopred dobre naplánovali na obdobie čo možno najlepšej metabolickej kompenzácie ich ochorenia.

Vznik a vývoj vnútorných orgánov plodu prebieha do ukončeného 10. týždňa tehotenstva, počítaného od začiatku poslednej menštruácie, pričom správny vývoj plodu ohrozujú nielen hyperglykémie, ale aj ketoacidóza alebo výrazne nízke hodnoty glykémie (ťažká hypoglykémia). Dobrá kontrola cukrovky je však potrebná nielen vo včasnom období vývoja plodu, ale aj počas nasledujúceho obdobia gravidity, v čase jeho ďalšieho rastu a vývoja. V tejto perióde býva jeho vývoj ohrozený vznikom tzv. diabetickej fetopatie, podobne ako to býva pri GDM.

Tehotenstvo pacientiek s DM 1. typu neprináša zdravotné riziká len pre samotný plod, ale aj pre tehotné ženy, u ktorých môže dochádzať ku zhoršovaniu sa a progresii tzv. chronických komplikácií diabetu. U diabetičiek s existujúcim očným ochorením je preto dôležité stav sietnic očí pravidelne kontrolovať, prvý raz sa tak má udiať už pred graviditou. Ak si to stav a nález vyžadujú, treba pristúpiť aj k ich odbornému ošetreniu, napr. pomocou laserovej fotokoagulácie.

Tehotenstvo predstavuje záťaž aj pre obličky žien s DM 1. typu (diabetická nefropatia). Pri zhoršovaní sa obličkového ochorenia zvyčajne stúpajú straty bielkovín močom a rastie aj krvný tlak. Diabetická neuropatia býva zriedkavo príčinou komplikácií gravidity, avšak pri autonómnej neuropatii sa u žien môže častejšie vyskytovať dávenie v 1. trimestri gravidity.

V súčasnosti sa na inzulínovú liečbu diabetu v tehotenstve používa výhradne humánny inzulín a jeho analógy. Z krátkodobo pôsobiacich inzulínových analógov majú schválenú indikáciu inzulín NovoRapid a Humalog. Z bazálnych inzulínov je možné používať inzulín Lantus a inzulín Levemir. V rámci predkoncepčnej prípravy, pokiaľ nie je pacientka dobre kompenzovaná, je vhodné začať liečbu pomocou inzulínovej pumpy aj s kontinuálnym monitoringom glukózy za účelom dosiahnutia čo najlepšej kompenzácie diabetu. Je pozitívom, že liečba inzulínovou pumpou aj kontinuálny monitoring glukózy sú v súčasnosti hradené zo zdravotného poistenia. U pacientiek s DM 2. typu platia rovnaké zásady starostlivosti ako u diabetičiek 1. typu.

Počas gravidity sa nesmú užívať perorálne antidiabetiká ani lieky znižujúce cholesterol. Liečba tabletkami sa nahrádza liečbou inzulínom. Treba však venovať pozornosť liekom na liečbu vysokého krvného tlaku. Viacero skupín liekov na liečbu vysokého krvného tlaku, ako aj liekov zároveň používaných na prevenciu rozvoja nefropatie, nie sú počas tehotenstva vhodné. Pri neplánovanom otehotnení by mala každá diabetička neodkladne navštíviť diabetológa.

Z pohľadu rizika prenosu predispozície na diabetes z rodiča na dieťa je zaujímavé, že riziko vzniku DM 1. typu u detí diabetických otcov je vyššie, ako v prípade diabetických matiek (4 - 6 % vs. 2 - 3 %).

MUDr. Silvia Dokušová, PhD.

Národný endokrinologický
a diabetologický ústav, n.o. Ľubochňa


Odporúčané články

NFI protokol - nový prístup k liečbe diabetu 2. typu.

NFI protokol - nový prístup k liečbe diabetu 2. typu.

Od júna 2018 je na Slovensku využívaný nový spôsob liečby diabetu 2. typu, tzv. NFI protokol. Prvým pacientom, u ktorého bol využitý NFI protokol je pán Peter. Tento 64-ročný pán sa liečil na cukrovku 2. typu takmer 30 rokov. Dlhé roky užíval tablety, neskôr si začal aplikovať inzulín v intenzifikovanom režime, 4x denne. Po úspešnom absolvovaní NFI protokolu je už 10 mesiacov bez akejkoľvek liečby na cukrovku (pod dohľadom diabetológa mal postupne vysadené lieky na cukrovku aj inzulín).

Čítať viac
Cukrovka vytvára riziko aj pre srdce

Cukrovka vytvára riziko aj pre srdce

Dá sa však ovplyvniť modernou liečbou. Podľa odhadov umiera na diabetes každých 7 sekúnd jeden človek. Najčastejšou príčinou sú srdcovocievne komplikácie, ktoré sú celosvetovo príčinou úmrtia až u 65% diabetikov.

Čítať viac