Čo je ochorenie COVID-19?

COVID-19 je infekčné ochorenie spôsobené nedávno objaveným koronavírusom. Jedná sa o nový vírus a novú chorobu, ktoré neboli známe pred začiatkom prepuknutia ochorenia vo Wu-chane v Číne v decembri 2019.

 

Aké sú príznaky COVID-19?

Najbežnejšími príznakmi COVID-19 sú horúčka, únava a suchý kašeľ. Niektorí pacienti môžu mať bolesti, upchatie nosa, výtok z nosa, bolesť hrdla alebo hnačku. Tieto príznaky sú zvyčajne mierne a začínajú postupne. Niektorí ľudia sú nakazení, ale nemajú žiadne príznaky, ani sa necítia zle. Väčšina pacientov (asi 80%) sa z choroby zotaví bez potreby zvláštnej liečby. Avšak, približne u jedného zo šiestich pacientov, ktorí ochorejú na COVID-19, je priebeh vážny a rozvinú sa u neho ťažkosti a dýchaním. Toto sú však len štatistické údaje. U niektorých skupín pacientov, kde patria aj diabetici je riziko násobne vyššie.

 

Ako sa šíri COVID-19?

Súčasné dôkazy poukazujú, že k šíreniu medzi jednotlivcami dochádza najmä pri úzkom vzájomnom kontakte. Ľudia sa môžu nakaziť od iných pacientov s ochorením COVID-19. Od infikovanej osoby sa ochorenie šíri kvapôčkami, ktoré vznikajú pri kašľaní, kýchaní ale aj rozprávaní a dýchaní. Kvapôčky obsahujú vírus. Vyhýbajte sa preto dlhšiemu kontaktu s inými osobami a blízkym fyzickým kontaktom ako je dotýkanie, bozkávanie sa, objímanie, podávanie si rúk, a následným dotykom úst, nosa alebo očí, predtým, než si dôkladne umyjete ruky. Ktorákoľvek z týchto osôb už môže byť nakazená. Rovnako, ak ste sa dotýkali nejakého predmetu, povrchu, na ktorom mohol byť vírus, nedotknite sa následne úst, nosa ani očí skôr, než si dôkladne umyjete ruky.

Keďže k nákaze COVID-19 dochádza vdychovaním kvapôčok, ktoré vznikajú pri kašli či kýchaní, ale aj pri rozprávaní a vydychovaní nakazenou osobou, je dôležité zostať vo vzdialenosti najmenej 2 metrov od chorej osoby (resp. každej osoby, ktorá s vami nežije v spoločnej domácnosti, obzvlášť ak javí príznaky ochorenia).

   Používajte ochranné rúška, respirátory alebo aspoň akúkoľvek inú ochranu úst a nosa (napr. doma vyrobené rúšky, šál a pod.), vždy keď vychádzate z domu (bytu). Pokiaľ je to možné, žiadajte aj od iných osôb aby nosili ochranu nosa a úst. Vyhýbajte sa osobám a kontaktu s nimi, ktoré by takéto pomôcky nemali. Rovnako je vhodné chrániť si aj oči okuliarmi. Tieto pomôcky je potrebné používať správne (pozri osobné ochranné pomôcky v priložených materiáloch v časti Informácie pre pacienta). Pozor, pri respirátoroch s ventilom, môže na vás nakazená osoba, ktorá takýto respirátor má, vydychovať neodfiltrované kvapôčky infekcie.

 

Môže sa vírus, ktorý spôsobuje COVID-19 prenášať aj vzduchom?

Doterajšie štúdie naznačujú, že vírus, ktorý spôsobuje COVID-19, sa prenáša hlavne pri kontakte s kvapôčkami, ktoré vznikajú pri kašľaní, kýchaní, rozprávaní od infikovanej osoby. Vírus však dokáže prežívať aj na viacerých bežných domácich a pracovných povrchoch.

 

Ako COVID-19 vplýva na pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou)?

COVID-19 môže u pacientov s diabetes mellitus spôsobovať závažnejšie príznaky, priebeh a komplikácie. Podobne je tomu u starších ľudí, ako aj u pacientov s inými chronickými ochoreniami,  ako sú choroby pľúc, srdca,   obličiek, pečene a ďalších. Pacienti s diabetes mellitus často trpia a liečia sa aj na iné chronické ochorenia, ako je vysoký krvný tlak, problémy so srdcom, srdcové zlyhávanie, ochorenia obličiek, otvorené defekty na nohách a majú tiež zníženú imunitu. To všetko riziko ďalej zvyšuje. Riziko samozrejme zvyšuje aj vek pacienta. Starší pacienti s diabetom a komplikáciami preto patria k tým najrizikovejším (pozri tiež text nižšie Mám cukrovku, čo to pre mňa znamená). Je preto veľmi dôležité toto riziko minimalizovať dôsledným a aktívnym prístupom k vašim preventívnym postupom.

 

Ako môžem zabrániť infekcii?

Ak chcete znížiť riziko vystavenia sa vírusu a chrániť svoje zdravie, postupujte takto:

 • Ruky si dôkladne a pravidelne umyte mydlom a teplou vodou najmenej po dobu 20 sekúnd, alebo použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
 • Ruky si umyte vždy, keď sa dostanete domov alebo do práce
 • Ak kýchate alebo kašlete, zakrývajte si nos a ústa jednorazovou papierovou vreckovkou, prípadne   kýchajte a kašlite do rukáva v oblasti lakťovej jamky.
 • Ak používate jednorazové vreckovky, čo najskôr ju hoďte do odpadu a následne si dôkladne umyte ruky.
 • Nedotýkajte sa očí, nosa alebo úst predtým, než si dôkladne umyjete ruky
 • Udržiavajte okolo seba poriadok a voľné povrchy vecí a predmetov, ktoré používate. Pravidelne čistite bežne používané povrchy a zariadenia, ktorých sa dotýkate, alebo s ktorými manipulujete.
 • Snažte sa vyhýbať kontaktu s ľuďmi, ktorí vykazujú príznaky respiračného ochorenia ako je kašeľ či nádcha. Od osôb, ktoré kašlú alebo kýchajú, dodržiavajte odstup vo vzdialenosti aspoň 2 metre
 • Na verejnosti vždy používajte ochranné rúška, respirátory alebo aspoň akúkoľvek inú ochranu úst a nosa (napr. doma vyrobené rúšky, šál a pod.). Žiadajte aj od iných osôb aby na verejnosti nosili ochranu nosa a úst. Vyhýbajte sa osobám, ktoré by takéto pomôcky nemali. Rovnako je vhodné chrániť si pred nákazou aj oči okuliarmi.
 • Ak to nie je nutné necestujte verejnou dopravou
 • Podľa možností sa snažte pracovať z domu
 • Vyhýbajte sa akýmkoľvek spoločenským činnostiam, ako je chodenie do krčiem, reštaurácií, divadiel, kín, udalostiam s väčšími skupinami ľudí a pod.
 • Pre kontakt s lekárom používajte telefón, sledujte on-line informácie a využívajte on-line služby a aplikácie do telefónu
 • Vyhýbajte sa navštevovaniu a organizovaniu domácich párty a posedení z osobami mimo vašej domácnosti. Nemajte doma zbytočne návštevníkov, vrátane priateľov a rodiny
 • Ak máte naplánovanú návštevu u svojho lekára, alebo plánovanú hospitalizáciu, zvážte jej odloženie na neskoršie obdobie. Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti najskôr kontaktujte prostredníctvom telefónu a zistite, aké sú iné možnosti kontroly vášho stavu. Viaceré pracoviská môžu využívať niektoré z foriem telemedicíny (zaslanie výsledkov merania glykémie elektronicky, krvného tlaku, fotografia nálezu defektu na nohe, predpis elektronického receptu a pod.). Návšteva nemocnice alebo ambulancie zvyšuje riziko vystavenia sa infekcii vírusom.

 

Čo urobiť ak ste sa vrátili zo zahraničia?

 • Ak ste boli v posledných dvoch týždňoch v zahraničí je pre Vás povinná domáca karanténa (vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti).
 • Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii. Po dobu 14 dní, počas ktorej je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav. V tomto čase je potrebné myslieť na prevenciu. Riaďte sa postupmi ako bolo uvedené v stati: „Ako môžem zabrániť infekcii?“ Počas doby domácej karantény je človek povinný:
 • sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu
 • zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
 • zdržať sa cestovania
 • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
 • zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie
 • zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

 

 • Ak máte podozrenie, že by ste mohli byť nakazení koronavírusom a ešte u vás nenastúpili žiadne príznaky, je vhodné podstúpiť karanténu v špeciálnom na to určenom zariadení MVSR (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly), aby ste neohrozovali svoju rodinu, s ktorou žijete v spoločnej domácnosti. Pre tento účel je potrebné volať linku 112. (Karanténu v trvaní 14-dní v zariadeniach MV SR musia po návrate na územie SR povinne absolvovať všetci tí, ktorí boli do SR dopravení v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí).
 • Ak ste boli v posledných dvoch týždňoch v zahraničí, ste v karanténe a máte prejavy ľahšieho respiračného ochorenia a telesnú teplotu máte menej ako 38 stupňov Celzia, zostaňte doma v domácej izolácii a kontaktujte lekára. Lekár, operátor operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) obvykle odporučí takémuto pacientovi symptomatickú liečbu. Po 8-12 hodinách ho kontaktuje a verifikuje si jeho zdravotný stav. V prípade zhoršenia zdravotného stavu spojeného so vzostupom telesnej teploty, lekár OS ZZS kontaktuje príslušného regionálneho hygienika. Po konzultácii s ním OS ZZS v prípade potreby zabezpečí odber klinických vzoriek od pacienta. Pacienti podozriví z ochorenia na COVID-19, ktorí sú za prísnych preventívnych opatrení privezení na infekčné oddelenie posádkou ambulancie ZZS, zostanú hospitalizovaní do výsledkov laboratórneho vyšetrenia, ak lekár oddelenia nerozhodne inak.
 • Ak lekár vysloví podozrenie z ochorenia COVID-19, pričom zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu, pacient je riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.
 • Biologický materiál od pacientov je najvhodnejšie odoberať v prvých dňoch po nástupe klinických príznakov respiračného ochorenia, v tomto období je najväčšia pravdepodobnosť záchytu vírusu. Pred nástupom klinických príznakov, kedy množstvo vírusových častíc v organizme pacienta ešte nemusí dosahovať detekovateľnú hladinu, bude ešte test na koronavírusy s najväčšou pravdepodobnosťou negatívny - a napriek tomu môžu u danej osoby za pár dní nastúpiť klinické príznaky spôsobené prítomnosťou koronavírusu. Takáto osoba si môže mylne myslieť, že nie je infekčná a môže infekciu šíriť ďalej.

 

Mám cukrovku čo to pre mňa znamená?

COVID-19 môže u pacientov s diabetes mellitus, podobne ako u starších osôb, či osôb, ktoré trpia iným chronickým ochorením spôsobovať závažnejšie prejavy a komplikácie ochorenia. Pacienti s diabetes mellitus sa veľmi často liečia aj na vysoký krvný tlak, prekonali srdcový infarkt alebo mozgovú príhodu, liečia s pre srdcové zlyhávanie, trpia na ochorenie obličiek, majú defekty na nohách alebo sú pravidelne dialyzovaní, majú poruchu imunity, ochorenie pečene, majú onkologické ochorenie, či iné chronické ochorenia, alebo sú po orgánovej transplantácii, užívajú imunosupresíva alebo iné lieky, ktoré znižujú imunitnú odpoveď. Prítomnosť týchto ochorení a stavov výrazne zvyšuje celkové riziko, ako aj riziko že priebeh ochorenia COVID-19 bude ťažší. Riziko tiež zvyšuje vek a dlhšie trvanie diabetes mellitus. Preventívne opatrenia na znižovanie rizika infekcie musia byť preto u pacientov s diabetes mellitus mimoriadne dôsledné.

 

Mám cukrovku a myslím si, že by som mohol byť infikovaný. Čo mám urobiť?

 • Ak sa necítite dobre, zostaňte doma, kontaktujte svojho všeobecného lekára a postupujte podľa jeho pokynov.
 • Ak máte cukrovku a máte príznaky, ako je kašeľ, vysoká teplota (> 38℃) a dýchavičnosť, je potrebné ihneď telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára, alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (155). Následne postupujte podľa inštrukcií. Predtým si spomeňte a dôkladne si v mysli preopakujte, kde všade ste sa v posledných dňoch zdržiavali, či ste neboli v zahraničí, pokiaľ áno, v ktorej krajine, kedy, alebo či vás nenavštívil príbuzný, alebo hocikto iný, kto bol v posledných dvoch týždňoch v zahraničí alebo v kontakte s inými chorými. Skúste si tiež spomenúť, či ste neboli v kontakte s inou osobou, ktorá mala teplotu, či príznaky respiračného ochorenia. Ak všeobecný lekár, resp. iný lekár na základe pozitívnych, klinických a anamnestických epidemiologických údajov vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2, hlási telefonicky výskyt takéhoto prípadu územne príslušnému regionálnemu hygienikovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Riaďte sa inštrukciami.
 • Z hľadiska liečby diabetu je potrebné častejšie monitorovanie glykémie a kontaktovať svojho diabetológa ohľadom úpravy liečby, nakoľko niektoré lieky môžu byť počas akútnych ochorení rizikové. Pred konzultáciou si pripravte odpovede na otázky ohľadom aktuálneho stavu, hodnôt merania glykémií, ako aj dávok podaných liekov, názvy inzulínov, ktoré používate, dávky a časový rozpis inzulínu, rozpis inzulínu v inzulínovej pumpe a pod.  
 • V prípade ľahších prejavov ochorenia (nemáte vysokú teplotu > 38st Celzia, nemáte hnačku, nevraciate, normálne prijímate potravu a tekutiny) je dôležité riadiť sa postupom, ktorý vám váš lekár odporučil pre dni, keď ste chorí na bežné ochorenia (viróza, prechodné tráviace ťažkosti a pod.). Ak takýto plán nemáte vypracovaný, poraďte sa so svojim diabetológom, ktorý vás usmerní v liečbe ako aj ostatných dôležitých krokoch. Ak máte diabetes mellitus 1. typu, orientačne sa môžete riadiť odporučeniami v tabuľkách 1-3 (na konci textu).
 • Dôležité je starať sa o hydratáciu dostatočným príjmom tekutín, a adekvátny (doporučený) príjem potravy.
 • Ak z nejakého dôvodu nemôžete primerane prijímať potravu a tekutiny, je potrebné predchádzať dehydratácii, hypoglykémii a ďalším akútnym komplikáciám. Ihneď preto konzultujte svojho diabetológa ohľadom zabezpečenia akútnej starostlivosti.

 

Poznámka: V prípade, že ste neboli v krajinách, kde sa ochorenie COVID-19 vyskytuje, respektíve ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili, alebo ste neboli v kontakte s osobami s podozrením na ochorenie COVID-19, ide s veľkou pravdepodobnosťou, vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, o iné akútne respiračné ochorenie alebo chrípku či chrípke podobné ochorenie, a preto netreba podliehať panike. Samozrejme, aj v takomto prípade je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu aj u diabetika spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

 

Mal by som prestať užívať určité lieky na krvný tlak, pretože som počul, že tieto lieky môžu ovplyvniť moje riziko infekcie COVID-19?

 • V poslednej dobe sa v médiách objavili informácie o možnom negatívnom efekte niektorých liekov na reguláciu krvného tlaku pri ochorení COVID-19. Konkrétne sa jednalo o skupinu liekov známych ako inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE-i) alebo blokátory receptora angiotenzínu (ARB). Uvedené skupiny liekov sa u pacientov s diabetes mellitus používajú pomerne často k liečbe krvného tlaku, ako aj na zníženie rizika postihnutia obličiek a srdca. V súčasnosti neexistuje potvrdená vedecká súvislosť medzi týmito liekmi a rizikom infekcie COVID-19 alebo jej komplikáciami. Pokračujte preto v pravidelnom užívaní všetkých svojich liekov a nemeňte žiadne z nich bez toho, aby ste to vopred prekonzultovali so svojím lekárom, ktorý vám ich predpísal

 

Ako by som sa mal ako diabetik pripraviť v prípade zistenia infekcie?

Každý by mal mať plán pre prípad, že by on alebo jeho príbuzný ochorel. Pre ľudí s cukrovkou je to obzvlášť dôležité. Váš plán by mal obsahovať:

 • Zosumarizujte si kontaktné informácie pre svojich lekárov, kliniku, lekáreň, poisťovňu a pod.
 • Zapíšte si názvy vašich liekov, ktoré užívate, ako aj spôsob ich dávkovania
 • Zadovážte si dostatok liekov na jeden až dva týždne pre prípad, že by ste sa do lekárne nemohli dostať
 • Uistite sa, že máte k dispozícii všetky svoje lieky, aby ste nemuseli odchádzať z domu, pokiaľ by ste ochoreli
 • Uistite sa, že máte dostatok spotrebného materiálu (testovacie prúžky, spotrebný materiál k inzulínovej pumpe, preväzový materiál, dezinfekčné prostriedky, mydlo na umývanie rúk a pod.).
 • V prípade objavenia sa hypoglykémie majte po ruke jednoduché sacharidy (hroznový cukor, Glukopur, tzv. rýchly cukor vo forme gélu alebo roztoku, spreja, prírodný džús, sladené nápoje). Hypoglykémia sa môže často vyskytovať pri poruchách príjmu potravy a zmien resp. nemožnosti dodržať stravovacie návyky.
 • Ak sa liečite inzulínom alebo liekmi, ktoré môžu spôsobiť hypoglykémiu (najmä prípravky sulfonylurey) resp. mávate hypoglykémie, majte k dispozícii aj glukagón (Glukagén kit).
 • Ak máte cukrovku 1. typu, zadovážte si aj prúžky na vyšetrenie ketolátok.

 

Liečba COVID-19:

 • V súčasnosti neexistuje žiadna špecifická liečba ochorenia COVID-19.
 • Antibiotiká nepomáhajú, pretože nie sú účinné proti vírusom
 • Cieľom liečby je zmierniť príznaky, zatiaľ čo vaše telo bojuje s chorobou.
 • Budete musieť zostať v izolácii mimo dosahu ostatných ľudí, až kým sa nezotavíte.

 

Telefonické linky prístupné pre verejnosť

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

https://www.omediach.com/tlacove-spravy/17357-uvz-sr-odpovede-na-najcastejsie-otazky-suvisiace-s-covid-19-koronavirus

 

Akútne ochorenie u pacienta s diabetes mellitus. Základné pravidlá

Akútne interkurentné ochorenie (viróza, tráviace problémy, horúčka) predstavuje u pacienta s diabetes mellitus (DM) stresovú situáciu so zvýšenou sekréciou kontraregulačných hormónov, zníženou pohybovou aktivitou a zvýšenou hladinou glykémie napriek zníženému príjmu potravy alebo vracaniu či nauzey počas takéhoto ochorenia. V záujme predchádzania rozvoja diabetickej ketoacidózy (DKA) a hypoglykémie by mal byť pacient liečený inzulínom edukovaný, že v prípade akútneho ochorenia je potrebné časté monitorovanie glykémie a ketolátok v moči (každé 2–4 hodiny, resp. vždy pri močení) a že je vždy vhodné skontaktovať sa so svojím diabetológom. Dôležitým údajom pre lekára je, či je pacient schopný príjmu potravy, resp. či pociťuje nevoľnosť alebo opakovane zvracia.

tab1+2

tab.3

tab 4

 


Odporúčané články

Prevádzka diabetologického oddelenia NEDÚ n.o. Ľubochňa počas pandémie COVID-19

Prevádzka diabetologického oddelenia NEDÚ n.o. Ľubochňa počas pandémie COVID-19

Diabetologické oddelenie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n.o. aj napriek súčasnej situácii poskytuje zdravotnú starostlivosť bez obmedzenia. Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii boli v ústave prijaté prísne bezpečnostné opatrenia.

Čítať viac
Diabetik počas pandémie očami diabetológa

Diabetik počas pandémie očami diabetológa

Už je to viac ako rok, čo sa témou číslo jedna v našej spoločnosti stala pandémia. To, čomu sme na začiatku nechceli uveriť, sa stalo skutočnosťou. Pandémia sa dotkla života každého jedného z nás. V nasledujúcich riadkoch prinášam môj pohľad na starostlivosť o diabetika počas pandémie COVID-19.

Čítať viac
Chráni zvýšená hladina vitamínu D pred ochorením Covid-19?

Chráni zvýšená hladina vitamínu D pred ochorením Covid-19?

Viaceré štúdie ukázali asociáciu medzi zníženej koncentrácie 25-hydroxy-vitamínu D (25(OH)-D) a závažnosťou ochorenia Covid-19. Cieľom citovanej štúdie bolo identifikovať faktory, ktoré vyvolali náhly nárast nových prípadov Covid-19, ktorý sa vyskytol vo väčšine európskych krajín na jeseň 2020. Dátumy nárastu boli stanovené na základe počtu nových denných prípadov v 18 európskych krajinách so zemepisnou šírkou od 39° do 62° hlásených počas mesiacov september a október 2020.

Čítať viac