Chráni zvýšená hladina vitamínu D pred ochorením Covid-19?

 

Viaceré štúdie ukázali asociáciu medzi zníženej koncentrácie 25-hydroxy-vitamínu D (25(OH)-D) a závažnosťou ochorenia Covid-19. Cieľom citovanej štúdie bolo identifikovať faktory, ktoré vyvolali náhly nárast nových prípadov Covid-19, ktorý sa vyskytol vo väčšine európskych krajín na jeseň 2020. Dátumy nárastu boli stanovené na základe počtu nových denných prípadov v 18 európskych krajinách so zemepisnou šírkou od 39° do 62° hlásených počas mesiacov september a október 2020.

Štúdia nepreukázala žiadnu koreláciu medzi dátumom nárastu prípadov Covid-19 v krajine a teplotou alebo vlhkosťou vzduchu meranými dva týždne pred začiatkom nárastu. Analýza však ukázala veľmi silnú koreláciu (r2=0,9993) medzi začiatkom nárastu prípadov Covid-19 a (severnou) zemepisnou šírkou. Dátum vzostupu v krajine zodpovedá času, keď jej denná dávka ultrafialového žiarenia UVB klesne pod 34% v porovnaní s 0° zemepisnej šírky. Porovanie známych sezónnych zmien koncentrácie 25(OH)-D v krvi so popísaným vzťahom medzi rizikom akútnej infekcie dýchacích ciest a koncentráciou 25(OH)-D kvantitatívne vysvetľuje dynamiku nárastu prípadov Covid-19.

Porovnaním rôznych populácií pacientov však môže byť náročné rozlišovať, či je nízka koncentrácia 25(OH)-D skutočným faktorom, ktorý je podkladom závažnosti Covid-19, alebo iba markerom inej predispozície, ktorá je primárnym faktorom podmieňujúcim závažnosť infekcie. Dátum nárastu infekcií Covid-19 je pozorovaním v rámci populácie a jeho prínosom pre použitie v analýzach je, že jeho spúšťačom je iba faktor, ktorý globálne ovplyvňuje populáciu, teda v tomto prípade pokles dennej dávky žiarenia UVB. Výsledky naznačujú, že nízka koncentrácia 25(OH)-D je faktorom, ktorý prispieva k závažnosti COVID-19, čo v kombinácii s predchádzajúcimi štúdiami poskytuje presvedčivý súbor dôkazov.

Táto štúdia má observačný charakter a nemôže preto nahradiť klinické randomizované štúdie. Vzhľadom však na známe údaje o nízkych hladinách vitamínu D v európskej populácii sa javí ako užitočné suplementovať v jesenných a zimných mesiacoch vitamín D, obzlášť u diabetikov, u ktorých hladiny vitamínu D v krvi sú znížené pre častý výskyt obezity, nakoľko v tuku rozpustný vitamín D je nadmerne retinovaný v tukovom tkanive.

 

Literatúra:

Walrand S. Autumn COVID-19 surge dates in Europe correlated to latitudes, not to temperature-humidity, pointing to vitamin D as contributing factor. Sci Rep 11, 2021: 1981.


Autor: prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.


« Späť