Cukrovka vytvára riziko aj pre srdce

Podľa odhadov umiera na diabetes každých 7 sekúnd jeden človek. Najčastejšou príčinou sú srdcovocievne komplikácie, ktoré sú celosvetovo príčinou úmrtia až u 65% diabetikov. Za účelom podpory diabetikov vznikla Slovenská diabetologická asociácia a jej edukačný portál, ktoré pacientom priblížia nové terapeutické možnosti a aktívnu podporu v súvislosti s ochorením. Na riziká srdcových komplikácií spojených s diabetom upozorňuje aj kampaň #OneThing - Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť. Ide o Vaše srdce – ochraňujte si ho!

Celosvetovo dnes žije 387 miliónov ľudí s diabetom, na Slovensku je ich viac ako 400-tisíc a ich počet výrazne stúpa. Samotné ochorenie má vplyv i na dĺžku života, ktorá sa u diabetika výrazne skracuje. Medzi najčastejšie komplikácie, ktoré ohrozujú život diabetikov, patria srdcovocievne ochorenia a ľuďom s diabetom hrozia 5-krát častejšie, ako zdravým dospelým. Cukrovka totiž poškodzuje tepny, ktoré vyživujú jednotlivé orgány, a to najmä procesom aterosklerózy, ktorý vedie k ich zúženiu alebo aj „upchatiu“. Ateroskleróza je mimoriadne nebezpečná, najmä ak postihne tepny srdca, mozgu, tepny dolných končatín alebo aortu. Môže viesť k akútnemu srdcovému infarktu, či dokonca náhlej smrti spôsobenej poruchou srdcového rytmu pri nedokrvení srdcového svalu.

Diabetikom hrozí aj vyššie riziko chronického srdcového zlyhávania, pri ktorom srdce stráca schopnosť dostatočne sa plniť i pumpovať krv, čo môže spôsobiť hromadenie tekutiny v pľúcach a ťažkosti s dýchaním, ako aj zadržiavanie tekutín v dolných končatinách. Riziko srdcového zlyhávania je u diabetikov trikrát vyššie a častejšie im hrozí aj srdcový infarkt. Podľa WHO správy až 65 % úmrtí na diabetes u pacientov starších ako 65 rokov, súvisí práve s poškodením srdca.

„Srdcové zlyhávanie je v posledných rokoch najčastejšou príčinou hospitalizácii na interných oddeleniach v SR. Počet týchto hospitalizácií stále narastá. Máme tiež signály toho, že výskyt srdcového zlyhávania je v skutočnosti ešte vyšší, pretože nie je včas diagnostikované. Nie je vylúčené, že na týchto trendoch sa podieľa narastajúci počet diabetikov“, upozorňuje prim. doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

Na Slovensku bola nedávno ukončená a vyhodnotená štúdia NEFRITI, ktorá pomohla určiť aj také parametre ako úmrtnosť, príčinu úmrtí, výskyt kardiovaskulárnych ochorení a využívanie modernej liečby diabetes, ktorá podľa iných veľkých štúdií významne zlepšuje prognózu pacientov. Získané a porovnávané boli výsledky počas štvorročného obdobia a to na začiatku a po štyroch rokoch od 1301 pacientov s diabetom 2. typu. Počas tohto obdobia zomrelo 79 pacientov, čo predstavovalo priemernú úmrtnosť 15 úmrtí /1000 pacientov za rok. Hlavnou príčinou úmrtí  boli kardiovaskulárne ochorenia a príhody. Obzvlášť zlá prognóza bola u pacientov so srdcovým zlyhávaním, u ktorých bola úmrtnosť až 5x vyššia (22% za 4 roky) než u pacientov  bez srdcového zlyhávania (4,5%).

V porovnaní s výsledkami z iných európskych krajín štúdia ukázala že srdcové zlyhávanie je  u diabetikov na Slovensku poddiagnostikované a pravdepodobne nepoznáme viac ako polovicu  ďalších takýchto pacientov, v dôsledku čoho nie sú ani adekvátne liečení. Jednou z príčin môže byť aj skutočnosť, že diabetológ nemôže vykonávať vyšetrenie Ekg, pretože mu ho poisťovne nepreplatia.   „Pacienti, ktorí trpia diabetom aj srdcovým zlyhávaním, majú pritom veľmi zlú prognózu, keďže priemerné prežívanie s týmto ochorením sú štyri roky,“ upozorňuje doc. MUDr. Emil Martinka, PhD, prezident Slovenskej diabetologickej asociácie a  primár Národného diabetologického centra NEDU Ľubochňa.

Dobrou správou, ktorá vyplynula z veľkých celosvetových štúdií je, že pomocou moderných antidiabetík,  ktoré máme k dispozícii aj na Slovensku, môžu diabetológovia  upraviť nielen glykémiu, ale aj znížiť úmrtnosť pacientov v dôsledku kardiovaskulárnej príčiny a to až o 38% a hospitalizácie a úmrtia pre srdcové zlyhávanie až o 35%. Na Slovensku takúto liečbu však dostáva menej než 17% pacientov, ktorí by ju potrebovali, čo je veľmi  málo. Hlavnou príčinou, ktorá limituje dostupnosť modernej liečby  je znenie indikačných obmedzení pre liečbu hradenú poisťovňou, ktoré už nevyhovuje aktuálnym názorom. Naviac,  aktuálne sú snahy zo strany ZP k vytváraniu úhradových skupín liekov takým spôsobom, ktorý by viedol k významnej redukcii dostupnosti modernej liečby pre pacientov z dôvodu navýšenia doplatkov. Slovenská diabetologická asociácia preto vyzvala ministerku, aby neprijala kroky smerujúce k takémuto vývoju.

Slovenská diabetologická asociácia (SDiA) je občianske združenie, spoločné združenie lekárov a pacientov s diabetes mellitus. Hlavným poslaním SDiA je podieľať sa na zlepšovaní úrovne starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus a podmienok jej poskytovnia. Zakladateľmi a členmi SDiA sú lekári  a pacienti s diabetes mellitus, a ďalší zdravotnícki pracovníci pracujúci v odbore diabetológia a spolupracujúcich odboroch, ako aj osobnosti spoločenského a kultúrneho života aktivizujúce sa v oblasti diabetes mellitus. SDiA realizuje ciele svojho poslania komunikáciou a spoluprácou s orgánmi štátnej správy a samosprávy, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, odbornými spoločnosťami a zdravotnými poisťovňami. Jednou z kľúčových foriem činnosti SDiA je  poskytovanie vzdelávania, edukácie a tvorba vzdelávacích projektov pre pacientov aj lekárov. SDiA spolupracuje s odbornými spoločnosťami a pacientskymi organizáciami na domácej ako aj na medzinárodnej úrovni. Významnú úlohu zohráva medializácia problematiky diabetes mellitus s cieľom zvyšovania povedomia o tomto ochorení.

Pacienti s novodiagnostikovaným diabetom, či rodičia dieťaťa s týmto ochorením, často hľadajú odpovede na svoje otázky, problémy, možnosti riešenia a sú neraz vystavení zavádzajúcim informáciám a cieleným obchodným praktikám. Nie sú dostatočne informovaní o svojich právach, sociálnych nárokoch či spôsoboch, ako sa aktívne podieľať na lepších výsledkoch ochorenia stravovaním, životosprávou, spoluprácou, adherenciou, samovyšetrovaním a samoošetrovaním pri prevencii a vzniku komplikácií, či možnostiach modernej liečby. „Pre pacientov preto vytvárame komplexnú edukačnú stránku, kde by mali nájsť odpovede na väčšinu svojich otázok týkajúcu sa základných vedomostí ako sú diétne zásady, sociálno-právne záležitosti, dlhodobý rozpis jedálnych lístkov, zásady starostlivosti a možnosti liečby napr. diabetickej nohy, poradňu, odpovede na otázky týkajúce sa tehotenstva či športu,“ približuje prim. doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.  

Na portáli nájdu pacienti návody na prípravu chutnej a zdravej stravy, či dokonca vianočné recepty. Dozvedia sa napríklad aj to, čo sa varí v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni, presne podľa doporučeného obsahu sacharidových jednotiek. Edukačný portál môže diabetikom pomôcť zbaviť sa najčastejších zlozvykov, ako je nepravidelné stravovanie, neprimerané rozdelenie porcií, príjem väčšieho množstva jedla ako je vhodné a potrebné či dokonca kopírovanie stravovacích návykoch iných diabetikov. Je dôležité poznamenať, že diabetická strava je individuálna. Správnou edukáciou sa môžu pacienti naučiť, ktoré potraviny by mali obmedziť alebo úplne vylúčiť, a na druhej strane, ktorým potravinám by mali dať prednosť.

Kampaň #OneThing alebo jediná vec, ktorú potrebujete vedieť, kladie dôraz na zvýšené kardiovaskulárne riziko u pacientov s diabetom 2. typu a upozorňuje na každoročne vzrastajúci počet nových pacientov s touto diagnózou. Odborníci upozorňujú na nedostatočné vzdelávanie pacientov s diabetom 2. typu a rizikách spojených s týmto ochorením. Alarmujúci je aj každoročne vzrastajúci počet novodiagnostikovaných pacientov. Kampaň v rámci Svetového dňa diabetu poukazuje na možnosti, ktorými je možné riziko pre srdce znížiť a cez heštegy #OneThing; #IbaJednoSrdce; #IbaJednaVec pôsobí, a o problematike informuje aj na sociálnych sieťach.

Zdravie_Banner-300x300


« Späť