Kardiovaskulárne riziko u pacienta s diabetes mellitus

 

Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou chorobnosti a úmrtí diabetikov. Koncepcia kardiovaskulárneho rizika, teda pravdepodobnosti výskytu infarktu myokardu alebo jeho ekvivalentov a mozgovej príhody predstavuje dve skupiny pacientov. Jednou skupinou sú pacienti bez klinických prejavov aterosklerózy, tzv. „primárna prevencia“ a vysoko rizikových pacientov s prekonaným a rozvinutým kardiovaskulárnym ochorením tzv. "sekundárna prevencia“. Diabetici sú však výnimočnou skupinou pacientov, keďže sa preukázalo, že riziko rozvoja kardiovaskulárnych príhod u diabetikov bez predchádzajúceho kardiovaskulárneho ochorenia je podobné ako u nediabetika s prekonaným infarktom myokardu.

Zníženie tohto rizika u diabetikov závisí od zníženia úrovne jednotlivých rizikových faktorov, čo v praxi znamená dosiahnutie ich optimálnej hodnoty, pričom pacienti s vysokým kardiovaskulárnym rizikom majú väčší úžitok z doporučených preventívnych opatrení, a teda si vyžadujú ich prísnu kontrolu.

V odbornej praxi sa stretávame s klasifikáciou kardiovaskulárneho rizika podľa Európskej kardiologickej spoločnosti, ktorá navrhuje na jeho hodnotenie používať tzv. model SCORE. Tento model odhaduje fatálne (smrteľné) a celkové (všeobecné) riziko aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia v priebehu nasledujúcich 10 rokov života pacienta nasledovne:

Veľmi vysoké kardiovaskulárne riziko (VV KV riziko): chorí s dokázanou aterosklerózou na srdcových tepnách alebo krčnej tepne. Patria sem však diabetici s prítomnou mikroalbuminúriou (špeciálna bielkovina v moči) a ďalšie rizikové faktory: fajčenie, hypertenzia (vysoký tlak), dyslipidemia (zvýšené tuky a cholesterol)

Vysoké kardiovaskulárne riziko: chorí s výrazne zvýšeným 1 rizikovým faktorom, hlavne s vysokým cholesterolom alebo ťažkou hypertenziou. Patria sem i diabetici. Diabetici mladší ako 40 rokov však môžu mať i nižšie riziko.

Stredné kardiovaskulárne riziko: sem patria i diabetici mladší ako 40 rokov so SCORE hodnotením 1-5 %.

Nízke kardiovaskulárne riziko: chorí so SCORE menej ako 1 %.

Špeciálne diabetici v tomto systéme sa nachádzajú vo vysokom a veľmi vysokom kardiovaskulárnom riziku.

Uvedené riziko ako už bolo uvedené možno znižovať ovplyvnením tzv. modifikovateľných rizikových faktorov. (Nemodifikovateľné faktory ako vek, genetické vybavenie, pohlavie, resp. rasa nie je možné samozrejme ovplyvňovať.):

Telesná hmotnosť. Posudzujeme ju podľa BMI indexu (body mass index). Celková smrtnosť je najnižšia pri BMI 20-25 u ľudí pod 60 rokov. Nie je známa optimálna hmotnosť u seniorov (viac ako 65 rokov), ale pripúšťa sa BMI okolo 27 (pásmo nadváhy). Pre ovplyvnenie dominuje zmena tzv. „slovenského“ životného štýlu vrátane diétnych slovenských zvyklostí a všeobecná nechuť k pohybovej aktivite.

Fajčenie. Všetky druhy fajčenia sú nezávislým rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení a zvyšujú riziko predčasnej smrti. 10 ročné riziko je 2x vyššie u fajčiarov.

Vysoký krvný tlak (artériová hypertenzia). Definujeme ho ako hodnotu viac ako 140/90 mmHg. Každé zníženie TK o 10 mmHg je spojené s významným znížením rizika úmrtia kardiovaskulárnej príhody (infarkt srdca, mozgová porážka). Je nevyhnutná intenzívna liečba krvného tlaku (kombinácia viacerých typov liekov) na dosiahnutie odporúčaných hodnôt.


Autor: MUDr. Viera Kissová, PhD., MPH DiaInt ambulancia a Centrum liečebnej výživy Poliklinika Rázusova, Nitra


« Späť