Hypoglykémia - strašiak pre diabetikov aj pri COVID-19

Hypoglykémií sa pacienti s cukrovkou veľmi obávajú. Predstavujú strašiaka aj pri COVID-19. Môžu sa vyskytovať u diabetikov 1. aj 2. typu. Najčastejšie ide o chorých, ktorí sú liečení inzulínom alebo tabletkami na liečbu cukrovky zo skupiny prípravkov sulfonylmočoviny.

Hypoglykémiu môžeme definovať ako epizódu abnormálne nízkej plazmatickej koncentrácie glukózy, ktorá vystavuje pacienta potenciálnemu nebezpečenstvu. Stanoviť číselnú hodnotu glykémie, pri ktorej sa už jedná o hypoglykémiu, nie je také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Hodnoty glykémie, pri ktorých dochádza k aktivácii fyziologických obranných mechanizmov, ako aj hodnoty, pri ktorých sa hypoglykémia stáva príznakovou (symptomatickou), nie sú u všetkých pacientov s cukrovkou rovnaké a môžu sa meniť aj u konkrétneho človeka.

V súčasnosti je najviac akceptovanou klasifikácia, ktorá delí hypoglykémiu do troch stupňov:

Stupeň 1: hypoglykémia v rozpätí 3,9 - 3,0 mmol/l s alebo bez príznakov. Keď sa u pacienta používa technológia tzv. kontinuálneho merania glykémie (CGM), mali by takéto hodnoty upozorňovať, že u pacienta je prítomné zvýšené riziko vzniku klinicky závažnejšej hypoglykémie a mali by viesť k úprave liečby tak, aby sa minimalizoval čas strávený v tomto pásme hodnôt krvného cukru (glykémie).

Stupeň 2: hypoglykémia <3,0 mmol/l s alebo bez príznakov. Takéto hodnoty glykémie by mali byť považované za klinicky významnú hypoglykémiu, ktorá vyžaduje okamžitú liečbu.

Stupeň 3: závažná hypoglykémia označuje takú hypoglykémiu, na ktorej zvládnutie je potrebná pomoc druhej osoby. Nie je definovaná žiadnou hodnotou glykémie.

Najčastejšie varovné príznaky hypoglykémie:

 • tras
 • potenie
 • búšenie srdca
 • pocit hladu
 • neostré videnie
 • bolesť hlavy
 • slabosť
 • nervozita
 • úzkosť

Závažná hypoglykémia sa môže prejaviť aj stratou koordinácie, agresivitou, zmätenosťou, netypickým správaním, poruchou reči, v najťažších prípadoch dochádza až k poruche vedomia, hypoglykemickej kóme a smrti.

Prevažne u diabetikov 1. typu s dlhšie trvajúcou cukrovkou môže dôjsť ku vzniku fenoménu neuvedomenia si hypoglykémie, pri ktorom si pacient neuvedomuje príznaky nízkej hladiny krvného cukru. U týchto chorých sa môžu vyskytovať závažné hypoglykémie bez varovných príznakov v dôsledku poruchy kontraregulačných mechanizmov.

Najčastejšie príčiny hypoglykémií u pacientov s cukrovkou:

 • nedostatočné zosúladenie jedla, fyzickej aktivity, podávania inzulínu, či tabletiek na liečbu cukrovky, vynechanie jedla po podaní inzulínu alebo tabletiek
 • nadmerná dávka inzulínu a tabletiek
 • chyby v podávaní inzulínu (napr. podanie inzulínu do namáhanej končatiny)
 • nedostatočný alebo oneskorený príjem potravy, príjem potravy s nedostatočným množstvom sacharidov
 • väčšia fyzická alebo športová aktivita ako zvyčajne
 • pitie väčšieho množstva alkoholu nalačno
 • účinok niektorých liekov
 • závažná porucha funkcie pečene, obličiek
 • znížená funkcia niektorých žliaz s vnútorným vylučovaním, napr. štítna žľaza, nadobličky
 • Vždy je nutné urobiť rozbor príčin hypoglykémií. Nerozpoznané a neliečené hypoglykémie môžu vyvolať trvalé poškodenie mozgu.

Prečo sa báť hypoglykémie?

Hypoglykémie majú pre pacienta rôzne zdravotné, ale aj ekonomické dôsledky.

Zdravotné riziká hypoglykémie:

Hypoglykémia môže ohrozovať diabetika:

 • poškodením mozgu (CNS)
 • srdcovo-cievnymi dôsledkami

Závažná hypoglykémia môže prispievať k vzniku veľkých makrovaskulárnych a mikrovaskulárnych príhod, resp. je indikátorom nepriaznivého klinického stavu pacienta s predispozíciou k vzniku týchto príhod. Je spojená tiež s nepriaznivým ovplyvnením úmrtnosti u pacientov s cukrovkou. Ťažká hypoglykémia je spojená s vyšším rizikom demencie. Hypoglykémia je spojená s nižšou kvalitou života diabetikov.

Ekonomické riziká hypoglykémie:

Zvýšené náklady na hospitalizáciu a liečbu, častejšie návštevy pohotovostí, zníženie produktivity práce, zvýšené riziko dopravných nehôd a iné.

Zásady predchádzania (prevencie) hypoglykémie

Prevencia hypoglykémie vyžaduje edukáciu pacienta a jeho blízkych ohľadom selfmonitoringu glykémií a vzájomného vzťahu diéty, fyzickej aktivity, podávania inzulínu a tabletiek.

Nutné sú priebežné kontroly glykemických profilov, úpravy dávkovania inzulínu a antidiabetík (najmä preparátov sulfonylurey), zhodnotenie časového priebehu hypoglykémií (denné, nočné) a edukácia ohľadom zvládania hypoglykémií. Po zvládnutí jednorazovej hypoglykémie so známou bezprostrednou príčinou nie je nutné podstatným spôsobom meniť liečbu. Na základe rozboru konkrétnej klinickej situácie je potrebné zvážiť preventívne opatrenia. Pri opakovaných hypoglykémiách je nutné upraviť inzulínový režim, prípadne znížiť dávku tabletiek (perorálnych antidiabetík).

Prvá pomoc pri hypoglykémii

Pri objavení sa prvých príznakov je treba zjesť primerané množstvo cukrov: napr. krajec chleba, alebo jedno pečivo, pri výraznejších prejavoch hypoglykémie zjesť 3-4 kocky cukru eventeuálne vypiť 2 decilitre kokakoly alebo iného sladeného nápoja. Optimálne je podať injekčne alebo v súčasnosti aj nazálne hormón glukagón, ktorý tým, že pomáha pečeni uvoľniť rezervy cukru do krvi, zvýši hladinu krvného cukru. V prípadoch bezvedomia je nutné urýchlene privolať druhou osobou lekársku pomoc.

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Článok bol podporený spoločnosťou MSD Slovensko s.r.o.

 

 


Autor: Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.


« Späť