Princípy racionálnej výživy

Zdravá výživa je základnou a neoddeliteľnou súčasťou liečby diabetes mellitus všetkých typov a prediabetických rizikových syndrómov, ale tiež prevencie diabetes melllitus 2. typu,  ako aj komplikácií diabetu. Racionálna výživa spolu s ozdravením životného štýlu (predovšetkým pravidelnou fyzickou aktivitou a kontrolou telesnej hmotnosti) prispieva k poklesu HbA1c až o 1% u pacientov s diabetes mellitus 1. typu, a až o 1-2% u pacientov s diabetes mellitus 2. typu. Uplatňovanie pravidiel racionálnej výživy je predpokladom nielen pre dosiahnutie a  udržanie optimálnych hladín glykémií, ale aj ideálnej telesnej hmotnosti, hladín  krvných tukov, krvného tlaku, črevnej mikroflóry, imunitného systému a ďalších biologických parametrov a mechanizmov, ktoré ovplyvňujú prognózu pacienta. Ak u pacienta s diabetes mellitus sú v systéme stravovania vážnejšie rezervy, optimálnu metabolickú kontrolu nezaručia ani najmodernejšie farmakologické prístupy.

Uplatňovanie zásad správnej výživy neplatí len pre diabetikov, ale odporúča sa v celej populácii pre prevenciu a redukciu rizika civilizačných, srdcovocievnych a onkologických ochorení. Tie sú u pacientov s diabetes mellitus (obzvlášť 2. typu)  násobne častejšie a majú aj horšiu prognózu.

Aktuálne sa odporúča niekoľko alternatív stravovania vhodných pre pacientov s diabetes mellitus, ktoré zohľadňujú aj návyky a individuálne požiadavky a preferencie pacientov. Jedná sa o tzv. mediteránsku diétu, nízkosacharidovú diétu, nízkotukovú diétu, DASH diétu („Dietary Approaches to Stop Hypertension“) a diéty založené na rastlinných zdrojoch živín, kde patrí vegetariánska a vegánska diéta. Všetky majú svoje výhody, benefity a zdôvodnenia. Spoločne zdôrazňujú zeleninu, najmä neškrobovú, ovocie, celozrnné potraviny, vlákninu, rastlinné oleje, neupravované potraviny v prirodzenom stave. Naopak, limitujú nasýtené tuky, trans-nenasýtené tuky, potraviny s pridávaným cukrom a cukrom sladené nápoje, rafinované obiloviny a polotovary.

V tejto brožúrke sa venujeme tzv. racionálnej  výžive (diéte), ktorá vychádza zo všeobecných dietologických odporúčaní  pre pacientov s diabetes mellitus, odporúčaných Americkou diabetologickou asociáciou (ADA) a Európskou asociáciou pre štúdium diabetu (EASD) a adoptuje viaceré princípy aj všetkých vyššie uvedených diét.

 

 

Princípy racionálnej výživy a jej zloženia

 

Odporúčanie pre stravovanie (jedálny lístok) pacienta s diabetes mellitus sa vždy tvorí individuálne, podľa jeho telesných charakteristík, veku, telesnej kondície, charakteru práce, typu liečby (diéta, tabletky, inzulín), sprievodných ochorení (komorbidít), intolerancie niektorých potravín či alergie, návykov a individuálnych požiadaviek a preferencií pacienta. Konkrétny dietologický návrh by mal byť vždy vykonávaný profesionálnym dietológom, resp. špecializovanou diétnou sestrou.

Keďže dodržiavanie princípov stravovania je plne v rukách pacienta, je zrejmé, že tieto požiadavky nemožno ponechať na pacientovi samotnom. Ich realizácia je totiž náročnejšia než je užívanie liekov, či aplikácia  inzulínu a vyžaduje viacero dôležitých poznatkov. Z tohto dôvodu je potrebné pacientovi situáciu  uľahčiť  edukáciou o využívaní praktického, jednoduchého a časovo nenáročného systému, ktorý pacientovi umožní orientáciu pri stravovaní aj v každodennom živote. Ak by mal pacient neustále študovať tabuľky výživy a zloženia potravín, vážiť ich množstvo, potom by mu nezostával čas na nič iné ako sústavne sa zaoberať svojim ochorením a stravovaním, čo je samozrejme nemožné a výsledkom by bol neúspech. Vhodným spôsobom je princíp racionálneho stravovania s využitím systému tzv. sacharidových jednotiek,  glykemického indexu a výberu potravín podľa  vhodných a nevhodných zdrojov. Veľmi dôležitá je motivácia a spolupráca pacienta, čo je znova úlohou dobre vedenej edukácie. Spolupráca pacienta s lekárom, alebo diétnou sestrou je preto nevyhnutná.

 

Pacient s diabetes mellitus akéhokoľvek typu by mal poznať svoje:

  • optimálne množstvo energie prijatej potravou,
  • správny podiel, obsah a formu jednotlivých živín zastúpených v potrave
  • z akých zdrojov potravín by tieto živiny mali pochádzať, resp. ktoré potraviny sú pre neho vhodné (zdravé) a ktoré sú nevhodné (nezdravé)

Požiadavky na racionálnu výživu

Aby potrava spĺňala požiadavky racionálnej výživy, musí mať primerané kvantitatívne (energetický príjem) a  kvalitatívne (vyvážený podiel živín) zloženie. Denná potreba energie  organizmu s určitým zjednodušením pozostávajú z bazálnych požiadaviek, ktoré slúžia na pokrytie bazálneho metabolizmu (tvorba tepla, činnosť mozgu, srdca, dýchacej sústavy, obličiek atď. ) a pracovného metabolizmu, t.j.  množstva energie vydanej počas dňa pri práci, športe a pod nad rámec bazálneho metabolizmu.

Bazálne energetické požiadavky (BEP) organizmu u dospelých sa  zisťujú viacerými komplexnými metódami. Pre bežnú prax možno využiť aj rovnice, napríklad Mifflin – St Jeoreovou rovnicou, ktorá zohľadňuje vek, pohlavie, telesnú hmotnosť a výšku a uvádza celodennú bazálnu potrebu.  V priemere, BEP u bežného dospelého človeka predstavuje cca 20 - 23 kcal / 1kg telesnej hmotnosti / deň. BEP relatívne stúpa s výškou a mužským pohlavím, klesá so stúpajúcou hmotnosťou, stúpajúcim vekom a ženským pohlavím.

Celková denná potreba energie vychádza z BEP a energie potrebnej na pracovný metabolizmus. Vypočítame ju, keď k BEP pripočítame energiu potrebnú na fyzickú aktivitu. Podľa intenzity fyzickej aktivity obvykle BEP navýšime o +30% až +100%. Ďalšie úpravy dennej potreby energie sú uvedené v tabuľke A.

tab.A vypocet dennej   

Príklad pre výpočet celodennej energetickej potreby

 

Muž, 63 rokov, výška 175 cm hmotnosť 88 kg, prevažne sedavé zamestnanie

Bazálna metabolická potreba podľa rovnice:                    

BEP(kcal/deň) = (10*88) + (6,25*175) – (5*63) + 5 = 1663,75  po zaokrúhlení     1664 kcal/deň

      -po zohľadnení fyzickej aktivity (prevažne sedavé zamestnanie), t.j. +30%

                                                                                                                     1664*1,3 = 2163,2 kcal/deň   

      -po zohľadnení BMI pacienta (28,7 kg/m2   = nadváha), cieľom je redukcia hmotnosti,  

      odrátame 250 kcal

                                                                                                                2163,2 - 250 = 1913,2kcal/deň                                 Celodenná energetická potreba u pacienta bude 1913 kcal

Vypočítaná energetická potreba sa bude hradiť makronutrientmi (sacharidy, tuky, bielkoviny), v určitom pomere (množstve), pričom sa vychádza z ich energetickej hodnoty (tab. B) a odporúčaného podielu na dennom energetickom krytí.

tab.B energeticka hodnota

Optimálne podiely makronutrientov na energetickom krytí sú predmetom pretrvávajúcej diskusie a s vyhýbavým postojom zdôrazňujúcim individualizáciu ich uvádza aj aktuálne odporúčanie ADA. Obvykle sa však odporúča nasledovný rámcový podiel (tab. C):

tab.C podiel

Živiny a ich zdroje

Sacharidy sú hlavným zdrojom energie a na dennom príjme kalórií by sa mali podieľať 50-60%. Sacharidy sú zároveň kľúčovým determinantom hladiny glykémie. Z hľadiska očakávaného vplyvu potraviny na glykémiu je pre pacienta dôležité poznať tri charakteristiky:

      - Obsah sacharidov (počet sacharidových jednotiek) v danom množstve potraviny

     - Glykemický index príslušnej potraviny

     - Optimálny zdroj sacharidov

Obsah sacharidov v potravine, sacharidové jednotky. Obsah sacharidov sa uvádza v gramoch. Sacharidová jednotka (SJ) vyjadruje obsah sacharidov v  definovanom množstve potraviny, pričom 1SJ = 10 g sacharidov. Môže to byť napríklad pohár mlieka, pol krajca chleba, alebo jedno menšie jablko a pod. (tab.1). Pri dietologickej edukácii je potrebné aby sa pacient oboznámil s obsahom sacharidov v jednotlivých potravinách a naučil sa tento obsah odhadovať  podľa obvykle prijímanej porcie.

Podľa charakteru zdroja potraviny rozoznávame mliečne, múčne a pekárenské, ovocné a  zeleninové sacharidové jednotky. Pri zelenine rozlišujeme dve skupiny a  to tzv. započítavané druhy zeleniny, (t.j. tie, ktoré glykémiu ovplyvňujú a ich príjem je potrebné započítať do diétneho plánu) a nezapočítavané, voľné druhy zeleniny, ktoré glykémiu neovplyvňujú a môžu sa konzumovať prakticky bez obmedzenia. Výhodou je, že pacienti takouto zeleninou môžu kedykoľvek zahnať hlad bez obavy zo zvýšenia glykémie. Naviac, zelenina obsahuje veľmi potrebnú vlákninu, vitamíny a minerálne látky.

Medzi voľné, nezapočítavané druhy zeleniny patria prakticky všetky druhy neškrobovej zeleniny (tab. D) s výnimkou koreňovej zeleniny ako je mrkva a cvikľa.

započítavanej zelenine patrí škrobová zelenina, ako je napr. hrach, kukurica, zemiaky, strukoviny.

  Naučiť sa hodnotiť potraviny podľa obsahu sacharidov v systéme sacharidových jednotiek (SJ) je veľmi praktické. Pacient, ktorý pozná SJ si dokáže veľmi jednoducho pripraviť vyhovujúce množstvo a zloženie príslušného jedla. Pacient ovláda, ktoré potraviny z jednotlivých skupín potravín a v akom množstve môže podľa chuti obmieňať, aby počet SJ zostal zachovaný a teda aj s prakticky rovnakým vplyvom na hladinu glykémie (aj keď vieme, že určité menšie rozdiely budú vždy). Navyše, pohľadom na akýkoľvek tanier s jedlom vie odhadnúť ,koľko SJ príslušné jedlo poskytuje a teda akú časť je vhodné zjesť a koľko nechať, aby sa neprekročila jeho odporúčaná dávka sacharidov. To je výhodné pri reštauračnom stravovaní. Pri stravovaní v systéme SJ nie sú potrebné váhy ani výživové tabuľky a to je aj jedna z hlavných  výhod tohto systému.

tab.D skrobove a nesrobove

tab.1 odhad obsahu sacharidov  tab.1 druha casttab.1 tretia cast

Glykemický index. Je známe, že rôzne druhy potravín napriek rovnakému obsahu sacharidov vyvolávajú v priebehu rovnakého času po ich požití rôznu postprandiálnu glykémiu (t.j. glykémiu po jedle). Inými slovami, po niektorých potravinách obsahujúcich sacharidy glykémia stúpa rýchlejšie a  prudšie, zatiaľ čo po iných je vzostup pozvoľnejší a  pretrváva dlhšie. Vzájomné porovnanie vplyvu potravín na glykémiu v priebehu času umožňuje glykemický index (GI), ktorý uvádza mieru vzostupu glykémie v priebehu 2 hodín po požití potravy s konkrétnym obsahom dostupných sacharidov (obvykle 50g), v porovnaní so vzostupom glykémie po požití rovnakého množstva glukózy, pričom vzostup  glykémie po glukóze predstavuje číslo 100. Potraviny, ktoré vedú k rýchlemu vzostupu glykémie, majú vysoký GI (čím vyšší, tým viac sa blíži k číslici 100), zatiaľ čo potraviny, po ktorých glykémia stúpa pomaly, majú nízky GI (čím nižší, tým viac sa blíži k číslici 0) (tab.2). Glykemický index je teda bezrozmerné číslo, ktoré vyjadruje postavenie potraviny na stupnici od 0 do 100 podľa toho, ako rýchlo ovplyvňuje hladinu glukózy v krvi.  GI nezávisí od chuti potraviny. To znamená, že sladké potraviny nemusia mať zákonite vyšší GI ako potraviny, ktoré nie sú sladké. Znalosť GI je dôležitá najmä z praktického hľadiska. Ako zdroj sacharidov pre racionálnu výživu sú preferované potraviny s nízkym GI. Majú totiž viaceré prednosti. Uľahčujú kontrolu glykémie po jedle, obvykle obsahujú menej tukov a poskytujú dlhšie trvajúci pocit nasýtenia, čo sú vlastnosti dôležité nielen pre kontrolu glykémie ale aj krvných tukov a telesnej hmotnosti pacienta. Potraviny s nízkym GI teda môžu prispievať aj k zníženiu rizika kardiovaskulárnych ochorení. Potraviny s vysokým GI, po ktorých glykémia stúpa rýchle, sú u pacienta s diabetes mellitus vhodné prakticky len pri liečbe hypoglykémie.

   Rafinované obilné výrobky a zemiaky majú spravidla vyšší GI, strukoviny a celozrnné výrobky majú mierny GI a neškrobová zelenina a ovocie (tab. D) majú nízky GI. GI potravín môže ovplyvniť veľa faktorov, napríklad spôsoby úpravy, stav jedla a množstvo tuku a bielkovín spotrebovaných v spojení s týmto jedlom. Podľa pravidiel racionálnej výživy sa odporúča zvýšiť spotrebu celozrnných potravín, orechov, strukovín, ovocia a zeleniny bez škrobu,  znížiť spotrebu škrobových plodín a potravín s vysokým GI, ako sú zemiaky, biela ryža a biely chlieb a eliminovať spotrebu potravín ako sú sušienky, koláče, sladkosti a sladené nealkoholické nápoje vrátane prírodným štiav.

tab. 2 a tab 3

Zdroj sacharidov. Ako zdroj sacharidov sa pre racionálnu výživu odporúčajú potraviny s  nižším GI, s  prevahou komplexných sacharidov s vysokým obsahom vlákniny. Ich hlavným zdrojom sú strukoviny, celozrnné potraviny (celozrnné pečivo, nelúpaná hnedá ryža), obilniny, ovsené vločky, zelenina, ovocie, obzvlášť neškrobové druhy.

Naopak, pacientom s diabetes mellitus sa odporúča vyhýbať nápojom sladeným cukrom (vrátane ovocných štiav), a to nielen s dôvodu vplyvu na kontrolu glykémie, ale aj s cieľom redukcie kardiovaskulárnych ochorení a stukovatenia (steatózy) pečene. Mala by sa tiež minimalizovať konzumácia potravín so „skrytým“ pridaným cukrom, resp. glukózo - fruktózovým sirupom (kečup, dresingy, ochutené jogurty, polotovary, atď.).

   Vláknina má u diabetikov priaznivý efekt na kontrolu glykémie aj tukov a spája sa tiež s nižšou úmrtnosťou. Má priaznivý efekt v boji proti  obezite v redukcii kardiovaskulárneho a onkologického rizika. Odporúčaná denná dávka vlákniny predstavuje cca 20-35 g (minimálne 14g/1000 kcal). Vhodná je najmä tzv. rozpustná vláknina (tab. 3). Zdroje sacharidov s vysokým obsahom vlákniny (> 5 g / porcia) zahŕňajú strukoviny, celozrnné pečivo a obilniny, celé ovocie a zelenina. Zahŕňajú sa do denného príjmu sacharidov. U niektorých ľudí môže byť ťažké dosiahnuť cieľ 25 g alebo viac denného príjmu vlákniny, pretože veľké množstvo vlákniny môže spôsobiť negatívne gastrointestinálne účinky ako je nadúvanie a plynatosť. Ak osoba nie je zvyknutá na väčšie množstvo vlákniny vo svojej strave, mala by sa vláknina pridávať postupne.

   Sacharózu (kuchynský cukor) v jedálnom lístku diabetikov nie je nutné absolútne zakazovať. Nie je však vhodná ako zdroj sacharidov pre racionálnu výživu. Ide o tzv. „prázdny“ zdroj  a neprináša žiadnu pridanú nutričnú hodnotu. Neobsahuje žiadne vitamíny, vlákninu či minerály. Pokiaľ sa sacharóza pridáva ako sladidlo, je potrebné jej množstvo započítať do celkového obsahu sacharidov, s prihliadnutím na jej vplyv na glykémiu, telesnú hmotnosť a hladinu triglyceridov.

   Polyoly sú hydrogenované monosacharidy a zahŕňajú sorbitol, manitol, erytritol, xylitol a D-tagatóza, ako aj hydrogenované disacharidy izomalt, maltitol, laktitol a trehalóza. Do tejto kategórie sú tiež zahrnuté hydrogenované škrobové hydrolyzáty odvodené od polysacharidov. Polyoly sa používajú ako sladidlá a činidlá zväčšujúce objem. Štúdie u osôb s diabetom alebo bez neho ukázali, že znižujú postprandiálnu glykémiu. Sú súčasťou niektorých diabetes špecifických nutričných prípravkov.

Tuky. Metabolizmus tukov je dej pomerne zložitý a  jeho priebeh môžeme odhadovať podľa hladín tukov v krvi. Energetická hodnota dodaná formou tukov je spomedzi živín najvyššia (až 9 kcal / 1g), nie však najvýhodnejšia, pretože tuky, obzvlášť nasýtené tuky prispievajú k  obezite, zníženej citlivosti na inzulín a  zohrávajú kľúčovú úlohu v  rozvoji aterosklerózy. Príjem energie vo forme tukov by preto nemal presahovať 30 % z celodennej energetickej potreby, pričom obsah nasýtených tukov, ktoré predstavujú hlavný determinant nepriaznivého LDL-cholesterolu, by nemal presiahnuť 7-10 % celodennej energetickej potreby a trans- nenasýtené tuky by sa mali z potravy eliminovať . Obsah cholesterolu by nemal presiahnuť 300 mg/deň. U pacientov so zvýšeným LDL-cholesterolom je vhodné znížiť príjem nasýtených tukov až na < 7%   energetického príjmu a príjem cholesterolu až na < 200 mg/deň (tab. 3 a 4).    

  Nasýtené mastné kyseliny sa vyskytujú v živočíšnych tukoch (plnotučné mlieko, maslo, syr, zmrzlina, červené mäso a mäso-udeninárske výrobky (slanina, saláma, klobása), mozoček, vnútornosti, tuk pod kožou, čokoláda, kokosové orechy, kokosové mlieko, kokosový olej, palmový olej, ale aj v pekárenských výrobkoch.

 Trans-nenasýtené mastné kyseliny, ktoré vznikajú pri stužovaní (hydrogenácii) rastlinných olejov a pri opakovanom tepelnom použití (preprážanie), podobne ako nasýtené tuky, vedú k vzostupu nepriaznivého LDL-cholesterolu a poklesu HDL-cholesterolu. Ich príjem by sa mal v jedálnom lístku eliminovať. Sú obsiahnuté najmä v margarínoch, čiastočne hydrogenovaných rastlinných olejoch, smažených jedlách,  vo „fast-foodoch“, komerčnom pečive a pod.

   Polynenasýtené tuky v porovnaní s nasýtenými tukmi znižujú celkový cholesterol aj LDL-cholesterol, ale nie v takom rozsahu ako mononenasýtené tuky. Suplementácia „omega-3 polynenasýtených mastných kyselín“ môže mať viacero priaznivých účinkov. Znižuje postprandiálne hladiny triglyceridov, glykémiu , sekréciu inzulínu funkcie endotelu. Môže byť prínosom pri liečbe ťažkej hypertriglyceridémie. Potraviny obsahujúce omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny majú kardioprotektívny efekt a redukujú tiež riziko vzniku náhlych a závažných arytmií. Bohatým zdrojom omega-3 polynenasýtených mastných kyselín sú morské ryby (losos, makrela, sleď, tuniak, sardinky, jazerný pstruh), ktoré by mali byť v jedálničku zahrnuté aspoň 2-3 krát za týždeň.

  Mononenasýtené a polynenasýtené tuky znižujú riziko diabetu 2. typu, prispievajú k lepšej kontrole glykémií, znižujú hladiny triglyceridov, znižujú kardiovaskulárne riziko. Príjem polynenasýtených tukov by mal pokrývať ~10% energetického príjmu. Zdrojom mononenasýtených tukov sú hlavne olivový olej, avokádo, orechy, canola, arašidy, mandle, lieskové orechy a semená, ako sú tekvicové a sezamové semená. Zdrojom polynenasýtených tukov sú hlavne, slnečnicový, kukuričný, sójový a ľanový olej a tiež vlašské orechy, ľanové semienka a ryby.

tab.4 a tab. 5

Bielkoviny. Bielkoviny sú hlavným zdrojom aminokyselín, ktoré pre organizmus predstavujú základný stavebný kameň pre syntézu telu vlastných bielkovín (svalstvo, hormóny, enzýmy a pod.). Aj keď mnohé aminokyseliny si organizmus dokáže vytvoriť vlastnou cestou, na prívod niektorých je odkázaný. Tie označujeme ako esenciálne aminokyseliny.

Potrebné množstvo bielkovín na deň závisí od veku, pohlavia a úrovne fyzickej aktivity. Za minimum u dospelých s normálnymi funkciami obličiek sa považuje 0,8g/kg telesnej hmotnosti, čo však nemusí postačovať v ochrane pred sarkopéniou (stratou svalovej hmoty a jej funkcií) u starších pacientov. Za optimálne množstvo sa považuje 1,0-1,5g/kg telesnej hmotnosti. Toto množstvo zodpovedá aj základnej požiadavke, že formou bielkovín by sa malo pokryť asi 15-30% z odporúčaného denného energetického príjmu. Rovnaké odporúčania platia aj pre diabetika. Pokiaľ nie sú poškodené funkcie obličiek, nie je potrebné toto množstvo modifikovať.

Na druhej strane dlhodobý nadmerný príjem bielkovín môže u diabetikov negatívne vplývať na rozvoj nefropatie (poškodenie obličiek). Pri laboratórnych prejavoch poškodenia obličiek (albuminúria alebo znížená glomerulárna filtrácia) sa príjem bielkoviny znižuje na <0,8g/kg telesnej hmotnosti.  Potraviny s vysokým obsahom bielkovín zahŕňajú mäso, ryby, morské plody, hydinu, vajcia, mliečne výrobky, strukoviny, tofu, orechy a semená. Glykémiu bielkoviny priamo neovplyvňujú. Aminokyseliny z bielkovín však organizmus dokáže využívať aj na novotvorbu glukózy v pečeni a obličkách (obvykle počas noci, keď organizmus neprijíma potravu).

tab. 6

Vitamíny, elektrolyty, minerály a stopové prvky. Príjem adekvátneho množstva vitamínov a minerálov je pre diabetikov rovnako dôležitý ako aj pre nediabetikov. Postačujúcim zdrojom by však mala byť vyvážená potrava (racionálna výživa). Nie sú dôkazy, ktoré by hovorili v prospech doplňovania vitamínov či minerálnych látok prípravkami, pokiaľ nie je známy ich deficit. Výnimkou je kyselina listová počas gravidity ako prevencia vrodených defektov, a suplementácia kalcia u starších pacientov ako prevencia osteoporózy. Neodporúča sa ani rutinná suplementácia antioxidantov. Denný príjem sodíka by nemal presiahnuť 2300 mg za deň, čo zodpovedá cca 5g kuchynskej soli, pričom sa dá predpokladať, že toto množstvo je už  obsiahnuté v prijatej potrave a preto odporúča jedlo nedosoľovať.

Voda a tekutiny. Pre pacienta s cukrovkou platia rovnaké požiadavky na príjem tekutín ako aj u  nediabetikov, t.j. cca 1500-2500 ml/deň s ohľadom na vek, ročné obdobie a sprievodné ochorenia. U pacientov s  vysokým krvným tlakom, ako aj slabosťou srdca či zhoršenou funkciou obličiek, sú nevhodné minerálne vody so zvýšeným obsahom sodíka.

Bylinné doplnky. V posledných rokoch sa u pacientov s diabetes mellitus prejavil zvýšený záujem o účinok škorice, kurkumínu a ďalších bylín a korenín. K dispozícii však nie je  dostatok jasných údajov, ktoré by zdôvodňovali ich odporúčanie. Používanie akýchkoľvek neregistrovaných rastlinných doplnkov môže predstavovať väčšie riziko ako úžitok, pretože  môžu prejavovať interakcie s liekmi.

Probiotiká. Podpora zdravej črevnej flóry (črevnej mikrobióty) primeraným príjmom zeleniny, ovocia, kyslomliečnych produktov, jogurt, prípadne probiotík. Probiotiká (z  „pro“  a  „bio“, čo znamená „pre život“), sú určité druhy „dobrých“ baktérií nachádzajúcich sa vo fermentovaných potravinách, ako napríklad jogurt, kefír a vo forme doplnkov výživy. Prirodzene sa vyskytujú v čreve a môžu sa vyčerpať v dôsledku zlej výživy, používania antibiotík, stresu a pod. Považujú za bezpečné, pretože sa prirodzene nachádzajú v zažívacom trakte.

Čokoláda. Niektoré štúdie u zdravých osôb a pacientov s hypertenziou so zníženou toleranciou glukózy preukázali zlepšenie endotelovej funkcie pri konzumácii tmavej čokolády (v porovnaní s bielou čokoládou). Predpokladá sa, že zlepšenie endotelovej funkcie je spôsobené flavonoidmi v kakau a horkej čokoláde. Zlepšenie endotelových funkcií môže zmeniť metabolizmus glukózy a zvýšiť citlivosť na inzulín. Je potrebné zohľadniť a započítať celkový obsah nutrientov a energie  obsiahnutých v čokoláde.

Alkohol. Pre pacientov s cukrovkou platia rovnaké zásady príjmu alkoholu aké platia v bežnej populácii. Úplná abstinencia alkoholu sa doporučuje u žien počas gravidity a u ľudí s ochoreniami pečene, pankreasu, u pacientov s neuropatiou, s hypertriglyceridémiou (vysoké krvné tuky) a abuzérov alkoholu. U diabetika môže mať alkohol tak „hypoglykemizujúci“ ako aj „hyperglykemizujúci“ efekt. Efekt závisí na množstve prijatého alkoholu, či je konzumovaný spolu s jedlom alebo bez neho a či príjem alkoholu je chronický a nadmerný. Mierny príjem alkoholu požívaného počas jedla glykémie u pacientov s cukrovkou významnejšie neovplyvňuje. Naopak, ukázalo sa, že mierny príjem alkoholu zlepšuje citlivosť na inzulín a spaja sa s nižším rizikom vzniku cukrovky 2. typu, ischemickej choroby srdca a mozgovej porážky. Nadmerný príjem alkoholu (> 2-4 drinky/deň) však prognózu zhoršuje, zvyšuje krvný tlak, aj riziko hypoglykémie. Denný príjem alkoholu by preto nemal presiahnuť jeden drink pre dospelú ženu a jeden až dva drinky pre dospelého muža. Jeden drink sa definuje ako 375 ml piva, 1,5 dl vína a  0,5 dcl destilátu. Uprednostňuje sa výber suchého vína, ľahkého piva alebo čistého destilátu. Keďže alkohol zvyšuje riziko hypoglykémie, mal by byť konzumovaný vždy spolu s jedlom a malo by ísť o kvalitný alkohol registrovaných značiek.

Umelé sladidlá. Za bezpečné sa považujú sukralóza, sacharín, acesulfám, neotam, aspartám, stevia, luo han guo. Tieto sladidlá sú bezpečné aj počas gravidity.

Návod na postup pri zostavovaní jedálneho lístka podľa pravidiel racionálnej výživy nájdete kliknutím na: http://sdia.sk/o-nas-aktuality/63/postup-pri-zostavovani-jedalneho-listka-podla-pravidiel-racionalnej-vyzivy/

 

Podrobné jedálne rozpisy na 1 týždeň, podľa obsahu sacharidových jednotiek nájdete na :

 

15 SJ   http://www.sdia.sk/o-nas-aktuality/25/priklad-jedalneho-listka-pre-stravovanie-diabetika-15-sj/

 

20 SJ  http://www.sdia.sk/o-nas-aktuality/26/priklad-jedalneho-listka-pre-stravovanie-diabetika-18sj/

 

21 SJ  http://www.sdia.sk/o-nas-aktuality/27/priklad-jedalneho-listka-pre-stravovanie-diabetika-21-sj/

 

24SJ  http://www.sdia.sk/o-nas-aktuality/28/priklad-jedalneho-listka-pre-stravovanie-diabetika-24-sj/

 


Autor: Doc. MUDr. Emil Martinka PhD, primár Diabetológie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu, n.o. v Ľubochni


« Späť