Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

V zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravovanie diabetikov slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavkami na obstarávanie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu. Jedná sa o príspevok, ktorý má fakultatívny charakter a jeho vyplácanie je podmienené posúdením zdravotného stavu, sociálnych dôsledkov a z nich vyplývajúcej odkázanosti. Závisí aj od posúdenie príjmových a majetkových pomerov žiadateľa.

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytuje, ak:

 • je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravovanie – ak má chorobu alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 5 zákona č. 447/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%, ktoré stanovuje zákon č. 447/2008 Z.z. v prílohe č. 3 - Miera funkčnej poruchy a stupeň zdravotného postihnutia jednotlivých systémov.
 • úrad práce sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne platnosť (žiadna zo strán konania sa neodvolá do 15 dní).

Peňažný príspevok na diétne stravovanie sa nemôže poskytnúť fyzickej osobe, ktorej je poskytnutá celoročná pobytová sociálna služba s výnimkou poskytovania sociálnej služby v útulku podľa zákona č. 448/2008 z.Z. § 26, domove na pol ceste (zákon č. 448/2008 Z.z. § 27), zariadení núdzového bývania (zákon č. 448/2008 Z.z. § 29), zariadení podporného bývania (zákon č. 448/2008 Z.z. § 34) alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní. Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej príjem je vyšší ako trojnásobok životného minima.

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jeho hmotnej núdze. Suma životného minima sa upravuje každý rok k 1. júlu. Na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu, alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. K 1. júlu 2018 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z.z. Jednotlivé životné minimá posudzovaných osôb sú nasledovné:

 • 205,07 eur/mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 143,06 eur/mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 93,61 eur/mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené plnoleté dieťa.

 

Výpočet súm životného minima platného pre obdobie 1.7.201830.6.2019

 1. Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom:

205,07 + 93,61 = 298,68 mesačne

 

 1. Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom:

205,07 + 93,61 = 298,68 mesačne

 

 1. Dvojica bez detí

205,04 + 143,06 = 348,13 mesačne

 

 1. Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom

205,07 + 143,06 + 93,61 = 441,74 mesačne

 

 1. Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi

205,07 + 143,06 + 93,61 + 93,61 + 93,61 = 628,96 mesačne

 

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na diétne stravovanie

Žiadosť  podáva fyzická osoba, zákonný zástupca, opatrovník, splnomocnenec (splnomocnenie musí byť overené notárom)  podľa miesta svojho trvalého pobytu na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.  Príslušný formulár je možné dostať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo je na stránke ministerstva práce, sociálnych vecí  a rodiny SR. Žiadosť je možné podať aj elektronickou formou a musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné zdôvodnenia. Musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 447/2008 Z.z. § 55

Posudková činnosť

Žiadosť o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravovanie je vždy posudzovaná  v zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. § 11 posudkovým  lekárom a spočíva v hodnotení a posudzovaní zdravotného stavu pri určení funkčnej poruchy. Sociálnu posudkovú činnosť vykonávajú sociálni  pracovníci v zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. § 13 a posudzujú rodinné prostredie , prostredie ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Na záver sa vypracuje „komplexný posudok“, ktorý obsahuje všetky zhrnuté závery a zistenia z posudkovej činnosti a slúži ako podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku.  

Výška peňažného príspevku:

Osoby s chronickým ochorením na diabetes mellitus sú v zmysle zákona č. 447/2018 Z.z. , prílohy č. 5 v druhej skupine pod písm. a).  Podľa toho môže byť príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie poskytnutý len fyzickej osobe s diabetes mellitus 1. typu a osobe s diabetes mellitus 2. typu liečenej inzulínom s komplikáciami. Tu je potrebné podotknúť, že aplikáciu inzulínu je potrebné doložiť aktuálnym lekárskym nálezom. Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie vychádza z platného životného minima v danom období a zvyšuje sa pri zmene životného minima automaticky. Vypočíta sa u diabetikov koeficientom 9,28 % zo sumy životného minima. V súčasnosti je 19,04 eur.

Výplata príspevku

Nárok na výplatu príspevku vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Priznáva sa a vypláca sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie. Poskytuje sa za celý mesiac a vypláca sa mesiac pozadu.

Zánik nároku na vyplácanie

 • ak sa zistia skutočnosti neoprávneného vyplácania a prestalo plniť svoj účel,
 • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na vyplácanie peňažného príspevku. Napríklad ak osoba s ťažkým zdravotným postihnutím po opätovnom prehodnotení už nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • dňom úmrtia osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol vyplácaný príspevok.

 

 1. Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 3. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z.z.   o úprave súm životného minima

Autor: Mgr., Ing. Jozef Borovka


« Späť